Fuster?, Agricultor?, Lampista? Gestor?, Fabricant de mobles?, Advocat? o Metge?

 

Siguis del sector que siguis, si vols saber si realment el teu projecte tindria viabilitat a Internet abans d’arriscar una quantitat important de diners i d’il·lusions, contacta amb nosaltres.

 

JAESTIC analitzarà la teva situació, els teus recursos, el mercat i la teva competència i valorarà la viabilitat del projecte a Internet, indicant-te la fórmula menys arriscada i amb millor i més ràpida tornada de la inversió realitzada.

 

Si ets un personatge públic, o una organització pública o privada i no saps com afrontar la teva nova identitat digital, també et podem ajudar a tenir èxit al món digital.

 

JAESTIC t’acompanya en el teu camí…

 

Altres serveis de Consultoria:

Pla de màrqueting digital

Out Sourcing Departament de Màrqueting

Adecuació a la L.O.P.D.